2 min read

Framtidens öppna nät (FÖN)

Featured Image

#SWEDISHONLY

SSNF har identifierat 4 scenarier som beskriver hur svenska stadsnät levererar sina produkter i det öppna stadsnätet. Netadmin har hjälpt flertalet svenska stadsnät med konfiguration och utveckling för att uppfylla de kriterier som idag ställs på stadsnäten i Sverige.

Netadmin Nine erbjuder flera olika funktioner för att ge full insyn från nätägare till fastighetsägare över stadsnätets anslutningspunkter med dess abonnemang. I portalen Network Insight Portal kan fastighetsägaren själv logga in för att hantera sina adresser och sina kunder. Netadmin Billing möjliggör skapande av korrekt faktureringsunderlag.

Netadmin Nine - Adressuppgifter

Fyra scenarios för stadsnät

  1. Öppen plattform till konsument
  2. Öppen plattform till konsument med bastjänst internet
  3. Gruppanslutning med vald operatör från fastighetsägare
  4. Gruppanslutning till operatör

 

Öppen plattform till konsument


Scenario

Stadsnätet levererar fiber till fastighetsägaren. Boende i hushållet kan därefter beställa valfri tjänst (så som internet, TV samt telefoni) själva.

Efter att stadsnätet har levererat fiber till fastighetsägaren kan hushållets boende själva beställa valfri tjänst såsom internet, TV och telefoni. Detta ger en öppen plattform till konsument där de själva kan välja vilken tjänsteleverantör som de vill använda.


Hur Netadmin hjälpt stadsnät

Netadmin erbjuder direkta integrationer med hjälp av branschstandarden ON-API. Detta möjliggör att slutkunden kan kontakta valfri tjänsteleverantör för beställning av tjänst.

För de stadsnät som vill tillhandahålla en egen slutkundsportal för självprovisionering, erbjuder Netadmin möjligheter att integrera via Portal Backend API. Detta möjliggör även att varje tjänsteleverantör kan själva konfigurera upp sina slutkundstjänster som ska vara beställningsbara via egenutvecklad slutkundsportal eller exempelportalen som erbjuds av Netadmin.

 

Öppen plattform till konsument med bastjänst internet

Scenario

Fastighetsägaren önskar etablera ett nät med utbud som möjliggör att boende själva kan beställa tjänster. En lägre hastighet av tjänst till boende finns inkopplad. Stadsnätet erbjuder sin egna produkt till fastighetsägaren. Hastigheten av tjänsten är oftast av en lägre hastighet än den som går att välja i portal. Boende i fastigheten kan dock beställa en högre hastighet om så är önskat.

Hur Netadmin hjälpt stadsnät

I Netadmin Nine är det möjligt att konfigurera “Automatic service replacements” vilket möjliggör automatiserad logik kring tjänster av högre hastighet. I praktiken innebär detta att bastjänsten sätts som inaktiv då en högre hastighet beställs på adressen. Om kunden därefter väljer att säga upp tjänsten av högre hastighet, kopplas bastjänsten in åter automatiskt.

 

Netadmin Nine - konfiguration bastjänst

Gruppanslutning med vald operatör från fastighetsägare


Scenario

Fastighetsägaren erbjuder en gruppansluten internettjänst genom en vald operatör. Operatören erbjuder sin gruppanslutna internettjänst genom stadsnätets redan etablerade nät.


Hur Netadmin hjälpt stadsnät

Som i scenario 2 går det att konfigurera “Automatic service replacements” för att möjliggöra automatisering kring logiken kring gruppanslutningarna.

Vi har även hjälpt kunder med framtagningen av komplex logik kring fakturering för detta scenario. Exempel på denna logik kan vara att slutkunden väljer en högre hastighet än gruppanslutningen, det kan då finnas logik där en mellanskillnad ska betalas mellan högre hastigheten och gruppanslutningen.

 

Netadmin Nine - Fakturering

 

Gruppanslutning till operatör


Scenario

Stadsnätet hyr ut en svartfiberförbindelse till leverantören. Leverantören installerar därefter sin egna utrustning i fastigheten och etablerar sitt nya aktiva nät hos slutkunden.


Hur Netadmin hjälpt stadsnät

Netadmin används för att dokumentera svartfiber genom att lägga upp ett abonnemang eller flagga adressen. På abonnemanget kan man lagra förbindelsenummer och även koppla en faktureringsplan om man vill hålla koll på varje förbindelse unikt. 

För framtida behov finns det flertal möjligheter i Netadmin att sätta olika former av koder och värden på adresserna för att identifiera i samtliga vyer vilken typ av adress som avses. I Netadmin Nine finns det även möjlighet att sätta olika former av kategori på abonnemangen. Dessa satta koder kan användas i scenariot för att identifiera vilka adresser som är hyrda i ett redan etablerat nät.

Netadmin är med i dialoger med svenska stadsnät och SSNF gällande hur detta specifika fall kan lösas på bästa sätt. Scenariot är inget som är driftsatt än.

 

Johan HjalmarssonFör mer info, kontakta

Johan Hjalmarsson, Product Marketing Manager, Netadmin Systems. 
Email: johan.hjalmarsson@netadminsystems.com